660 801 132 info@al-art.pl

Regulamin Pracowni Działań Twórczych Al-Art.

Z dnia 08.03.2019r.

 

Uczestnictwo w warsztatach pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1 Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.

2 Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki, stół i inne używane przedmioty a następnie odłóż je na ich miejsce.

3 Pozostałą po pracy glinę wkładamy do specjalnego pojemnika.

4 Po wykonaniu pracy koniecznie ją podpisz – prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni.

5 Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas, zniszczenie wiążę się z kosztami.

6  Podczas odkładania i ściągania prac należy zachować szczególną ostrożność, by nie zniszczyć innych prac.

7 Nie rozpakujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności że są nasze.

8 Prace są wypalane, gdy jest wystarczająca liczba prac, by go zapewnić.

9 Pracownia nie wypala prac które zostały stworzone poza nią.

10 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania prace nieodebrane w ciągu 1 miesiąca przechodzą na własność pracowni.

11 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP Oraz Regulaminu Pracowni.

12 Korzystanie z oferty Pracowni jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie oraz umieszczenie w bazie danych, także w systemach informatycznych danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Uczestnika są użyte tylko w celu realizacji usługi oraz ewentualnie wystawienia rachunku i nie są przekazywane osobom trzecim.

13 Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć swoich prac oraz zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Pracowni Działań Twórczych AL-ART, portalach społecznościach oraz na forach internetowych i prasie, publikowanych w celach promocyjnych i reklamowych Pracowni.

 

ZASADY BHP obowiązujące w pracowni ceramicznej:

a) Każdy Uczestnik zajęć używając narzędzi, przyrządów i materiałów w które wyposażona jest pracownia, powinien korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i według zasad udzielonych przez instruktora.

b) Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.

c) Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.

d) Podczas warsztatów wykonujemy  polecenia instruktora.

e) Wszystkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty –należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.

f) Samowolne uruchamianie pieca oraz koła garncarskiego jest zabronione.

g) Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania na terenie pracowni ceramicznej, lub w placówce w której odbywają się warsztaty. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

h)  Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać a jedynie za pomocą mokrej szmatki lub gąbeczki umieścić w misce z wodą.

i) Podczas pracy ze szkliwem należy zachować szczególne środki ostrożności, uczestnik musi zaopatrzyć się w odzież: fartuch, rękawiczki, maseczkę ochronną:

– nie jemy nie pijemy, podczas pracy ze szkliwem,

– po zakończeniu szkliwienia zakręcamy pojemnik pędzel wkładamy do słoiczka,

– dzieci szkliwią na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna,

-w przypadku kontaktu szkliwa ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce bieżącą wodą,

– w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.

Pracownia Działań Twórczych Al-Art  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do Regulaminu Pracowni, zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia oraz osób korzystających z Pracowni.